1. 19 Nov, 2019 2 commits
  • Sergey Bozhko's avatar
   EDF instantiations · 0d392409
   Sergey Bozhko authored
   Add instantiations of aRTA for
   (1) fully preemptive,
   (2) fully non-preemptive,
   (3) limited preemptions,
   (4) and floating non-preemptive regions EDF models
   0d392409
  • Sergey Bozhko's avatar
   FP instantiations · 11dba7fb
   Sergey Bozhko authored
   Add instantiations of aRTA for
   (1) fully preemptive,
   (2) fully non-preemptive,
   (3) limited preemptions,
   (4) and floating non-preemptive regions FP models
   11dba7fb