• Sergey Bozhko's avatar
  EDF instantiations · 0d392409
  Sergey Bozhko authored
  Add instantiations of aRTA for
  (1) fully preemptive,
  (2) fully non-preemptive,
  (3) limited preemptions,
  (4) and floating non-preemptive regions EDF models
  0d392409
floating.v 7.29 KB